Acta de revisión salarial del convenio colectivo del sector de Hostelería de la provincia de A Coruña, 2007-2008.


Código convenio: 1500745
Publicación: BOPA Coruña 63 - 15/03/2008
Ver documentos relacionados


Este documento se encuentra disponible según texto original publicado en su correspondiente Boletín o Diario Oficial.

Sumario:

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE HOSTELERÍA DE LA CORUÑA

En La Coruña, a 12 de febrero de 2008, siendo las 17.30 horas, se reúne en los locales de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de La Coruña la citada Comisión integrada por las personas que al margen se relacionan, la cual, en uso de sus facultades, decide tomar los siguientes:

PARTE SOCIAL.
U.G.T.

José Luis Otero Gendre

Manuel Cabanillas Liñayo

CC.OO.

Juan Francisco Cousillas Mosquera

ACUERDOS

1. Aprobar la revisión de las tablas salariales del año 2007.

2. Establecer las tablas salariales del año 2008.

Parte empresarial.
Hospeco:

Anabella Olmos Mansilla

ASOCIACIÓN SANTIAGO:

José Antonio Liñares Bar

Juan Silva Alvite

ASOCIACION CORUÑA

Héctor Cañete del Campo

ASOCIACIÓN FERROL

Emilio Vázquez Rey

ASESOR PATRONAL

Enrique Comide Rodríguez

Sin más asuntos que tratar, los integrantes de esta Comisión Paritaria así lo acuerdan y firman.

CONVENIO DE HOSTALERÍA DA PROVINCIA DA CORUÑA

6. Retribucións.

Os traballadores que tivesen xa recoñecido o dereito da manutención e aloxamento, incrementaránselle, durante o ano 2007 a 48,11 e 13,67 euros mensuais, y durante o ano 2008 a 49,55 e 14,08 respectivamente, os salarios garantidos que figuran nas taboas citadas, sempre e cando non fagan uso de tal dereito. Durante os anos 2009 e 2010 as devanditas cantidades aumentarán nas mesmas contías cós salarios, salvo a antigüidade.

12. Servicios extraordinarios.

O persoal alleo á empresa que realice servicios extraordinarios percibirá as seguintes retribucións:

Durante o ano 2007:

PERSOAL DE COCIÑA:
* Xefe de Cociña:87,96 euros por servicio
* Cociñeiro:68,18
* Axudante:68,18
* Fragadora:68,18
PERSOAL DE COMEDOR:
* Xefe de comedor:87,96 euros por servicio
* Camareiro:68,18
* Axudante:68,18

Durante o ano 2008:

PERSOAL DE COCIÑA:
* Xefe de Cociña:90,60 euros por servicio
* Cociñeiro:70,23
* Axudante:70,23
* Fragadora:70,23
PERSOAL DE COMEDOR:
* Xefe de comedor:90,60 euros por servicio
* Camareiro:70,23
* Axudante:70,23

Nos anos 2009 e 2010 as contías incrementaránse na mesma forma cós salarios.

Cando o persoal extra realice a faena de montaxe, percibirá por iso a cantidade de 5,28 euros durante o ano 2007, e 5,43 euros durante o ano 2008, incrementándose esa cantidade na mesma contia cós salarios.

O servicio corrente de restaurante ou limoada será retribuído con 2,13 euros de soldo inicial e tanto por cento correspondente garantido de 46,69 euros diarios durante o ano 2007 e de 2,19 euros de soldo inicial e tanto por cento correspondente garantido de 48,08 euros diarios durante o ano 2008..

Durante os anos 2009 e 2010 as contías serán incrementadas na mesma forma cós salarios.

Os servicios de esta índole fóra da localidade producirán un aumento do 50% correspondente, e sendo a cargo da empresa os portes de desplazamento, manutención e aloxamento a que houbere lugar.

TÁBOAS DO ANO 2007 ACTUALIZADAS

Incremento do 5,2% sobre as táboas do 2006

SECCIÓN I. HOTEIS, HOTEIS APARTAMENTOS, HOTEIS RESIDENCIAS, HOSTAIS.

CATEGORIAS PROFESIONAIS

1.- Persoal de recepción, conserxería e administración.
Recepción5 ESTRELLAS4 ESTRELAS3 ESTRELAS2 ESTRELAS1 ESTRELA
Xefe/a de recepción1085,361023,04988,54988,54988,54
2º Xefe/a de recepción1051,841007,33977,60977,60977,60
Recepcionista1010,51977,60954,05942,30942,30
Telefonista984,44961,95942,96924,32905,45
Conserxería
1º conserxe1276,481000,19977,60946,23916,44
Conserxe1119,07977,60954,05939,34910,10
Axudante de conserxe965,06949,29932,15916,44908,60
Auxiliar de conserxería e recepción941,55932,16921,16908,60900,76
Administración     
Xefe de administración1085,361023,04988,54988,54988,54
Administrativo/a1010,55977,60954,05942,39942,39
Axudante de administrativo/a1007,33977,60949,29949,28949,28
2.- Persoal de cociña
Xefe/a de cociña1085,361023,04992,28959,28921,15
2º Xefe/a de cociña1051,841007,33977,60952,26910,10
Xefe/a de partida1010,51977,60954,05942,39909,32
Cociñeiro/a984,44961,92943,46924,32905,44
Reposteiro/a996,55977,60949,29949,29949,29
Axudante de cociña941,55932,15921,16908,60900,76
Auxiliar de cociña900,76900,76900,76900,76900,76
Encargado/a de economato981,44961,95943,46943,46943,46
Axudante de economato941,55932,15921,16921,16921,16
3.- Persoal de comedor
Xefe/a de restaurante ou de sala1085,361023,04991,68954,05921,16
2º Xefe/a de restaurante ou de sala1051,841007,10977,59946,23916,45
Xefe/a de sector1032,37991,70991,70991,70991,70
Camareiro/a1010,51989,50955,69932,15932,15
Sumiller1010,51989,50954,05954,05954,05
Axudante de camareiro/a941,55932,15921,16908,60900,76
4.- Persoal de pisos e limpeza
Encargado/a xeral ou gobernanta/e1051,841007,33977,43977,43977,43
Encargado/a de sección1008,95977,60954,05934,81924,32
Camareiro/a de pisos941,55932,15921,16921,16921,16
Auxiliar pisos e Limpeza941,39932,15921,16921,16921,16
5.- Servicios auxiliares
Encargado/a de mantenemento1032,371032,371032,371032,371032,37
Especialista de mantenemento e servicios919,54916,44908,60902,35900,76
Auxiliar de mantenemento e servicios900,76900,76900,76900,76900,76

SECCIÓN II. PENSIONES Y POSADAS (DESAPARECEN "FONDAS" Y "CASAS DE HUÉSPEDES").

CATEGORIAS PROFESIONAIS

1.- Persoal de comedor3 ESTRELAS2 ESTRELAS1 ESTRELA
Xefe/a de restaurante ou sala954,05946,23921,16
2º Xefe/a de restaurante ou sala941,55932,15932,15
Camareiro/a932,15908,60908,60
Axudante de camareiro/a910,56900,76900,76
2.- Persoal de recepción e conserxería
Recepcionista932,15905,44905,44
Telefonista924,32905,44905,44
1º Conserxe946,23916,45916,45
Conserxe932,15910,10900,76
Axudante de conserxe924,32924,32924,32
Auxiliar de recepción e conserxeria924,32924,32924,32
3.- Persoal de administración
Xefe/a de administración932,15932,15932,15
Administrativo/a932,15932,15932,15
Axudante administrativo/a924,32924,32924,32
4.- Persoal de cociña
Xefe/a de cociña921,38921,16921,16
Xefe/a de partida910,65910,10910,10
Cociñeiro/a919,00908,60908,60
Axudante de cociña905,62900,76900,76
5.- Persoal de pisos e limpeza
Encargado/a xeral922,56905,35902,35
Encargado/a de sección909,00908,60908,60
Camareiro/a de pisos908,60900,76900,76
Auxiliar de pisos e Limpeza896,29896,29896,29
6.- Servicios auxiliares
Especialista de mantenemento e servicios908,60900,76900,76
Auxiliar de mantenemento e servicios900,76900,76900,76

SECCIÓN III. RESTAURANTES, CASA DE COMIDAS E TABERNAS QUE SERVEN COMIDAS.

CATEGORIAS PROFESIONAIS

1.- Personal varioLUXOPRIMEIRASEGUNDATERCEIRACUARTA
Xefe/a de administración1085,36988,54988,54988,54988,54
Administrativo/a1051,56977,60977,60977,60977,60
Axudante administrativo/a1010,51958,76958,76958,76958,76
Telefonista986,98943,07917,52917,52917,52
Encargado/a de sección de lencería e limpeza1010,51958,76932,15921,27908,60
Auxiliar de lencería e limpeza900,76900,76900,76900,76900,76
2.- Personal de cociña
Xefe/a de cociña1085,36988,58946,23921,16921,16
2º xefe/a de cociña1075,66977,60939,94910,10910,10
Xefe/a de partida1010,51954,05932,97921,16921,16
Cociñeiro/a986,98943,07910,10906,48906,48
Axudante de cociña941,55921,16908,60900,76900,76
Reposteiro/a1010,51954,05954,05954,05954,05
Auxiliar de cociña900,76900,76900,76900,76900,76
Encargado/a de economato e bodega985,26942,96905,44905,44905,44
3.- Personal de comedor
Xefe/a de restaurante ou sala1085,36988,35954,05931,80931,80
2º xefe/a de restaurante uo sala1051,88982,21946,23916,44916,44
Xefe/a de sector1032,371032,371032,371032,371032,37
Camareriro/a1010,51958,95932,15922,68921,16
Sumiller1010,51954,05954,05954,05954,05
Axudante de camareiro/a941,55921,16908,60908,60908,60

CATERING

CATEGORIAS PROFESIONAIS

1.- Persoal de cociñaCATEGORIA UNICA
Xefe/a de cociña1187,63
2º xefe/a de cociña1147,87
Xefe/a de partida1109,26
Reposteiro/a1109,26
Cociñeiro/a1070,04
Axudante de cociña954,87
2.- Persoal de operacións
Xefe/a de operacions1187,63
Supervisor/a1109,26
Axudante de supervisor/a1030,84
3.- Persoal sala preparación
Xefe/a de sala1109,26
Xefe/a de equipo1070,04
Auxiliar de equipo991,68
Preparadores/as1030,84
Auxiliar de preparación952,48

SECCIÓN IV. CAFETERÍAS (SE HA DADO ESPECIAL IMPORTANCIA A LAS CAFETERÍAS DE UNA TAZA).

CATEGORIAS PROFESIONAIS

Persoal vario3 TAZA2 TAZA1 TAZA
1º encargado/a1071,621023,04980,67
2º encargado/a1054,361008,61980,67
Camareiro/a1032,37991,68966,60
Axudante de camareiro/a1010,51977,60954,05
Cociñeiro/a986,98942,04933,65
Axudante de cociña941,55933,65933,65
Reposteiro/a1010,51977,59954,05
Encargado/a de almacén941,55933,65933,65
Fregador/a, limpador/a933,65933,65933,65
Administrativo/a1032,371032,371032,37

SECCIÓN V. CAFÉ-BARES, CHOCOLATERIAS, HELADERIAS.

CATEGORIAS PROFESIONAIS

1.- Persoal de mostradorESPECIALPRIMEIRASEGUNDATERCEIRACUARTA
Encargado/a xeral1077,901023,04988,54954,05933,65
2º encargado/a xeral1054,361007,33977,60946,55946,55
Camareiro/a1032,37991,68965,06933,65933,65
2.- Personal de sala
Camareiro/a1032,38991,68966,60939,94933,65
Axudante de camarero/a1010,51977,60953,59933,65933,65
3.- Personal vario
Xefe/a de cociña1027,90988,54954,05933,65933,65
Cociñeiro/a948,19941,39933,65933,65933,65
Axudante de cociña941,55933,65933,65933,65933,65
Reposteiro/a1010,51977,60954,05933,65933,65
Fregador/a, limpiador/a933,65933,65933,65933,65933,65
Administrativo/a1010,51977,60977,60977,60977,60

BARRAS AMERICANAS

Barman1077,901077,901077,901077,901077,90
Axudante de barman1030,631030,631030,631030,631030,63

SECCIÓN VI. SALAS DE FESTA E TÉ, DISCOTECAS, TABLAOS E SALÓNS DE BAILE.

CATEGORIAS PROFESIONAIS

1.- Persoal administrativoESPECIALPRIMEIRASEGUNDATERCEIRACUARTA
Administrativo/a1077,901023,04954,05933,65933,65
2.- Persoal de mostrador
1º encargado/a1077,901023,06988,15954,05933,65
2º encargado/a1054,361009,21977,59940,77940,77
Camareiro/a1032,37992,52977,52939,94933,65
Axudante de camareiro/a1010,51991,46965,50935,49933,65
3.- Persoal de sala
Encargado/a1060,841006,871006,871006,871006,87
2º Encargado/a1037,74991,44991,44991,44991,44
Camareiro/a1032,37992,52977,51939,96933,65
Axudante de camareiro/a1010,51991,46965,50935,49933,65
4.- Persoal vario
Reposteiro/a995,22977,60933,65933,65933,65
Porteiro/a941,55933,65933,65933,65933,65
Fregador/a, limpiador/a933,65933,65933,65933,65933,65

SECCIÓN VII. TABERNAS QUE NO SIRVEN COMIDAS.

CATEGORIAS PROFESIONAIS

CATEGORIA UNICA
Camarero/a933,65
Axudante de camarero/a933,65

SECCIÓN VIII. BILLARES Y SALONES RECREATIVOS.

Esta sección era la antigua 9.ª; sustituye a "casinos", que desaparece

CATEGORÍAS PROFESIONAIS

CATEGORIA UNICA
Encargado/a1026,15
Mozo/a de billar ou salón977,60
Axudante933,65
Limpiador/a933,65

TÁBOAS DO ANO 2008 ACTUALIZADAS

Incremento do 3% sobre as táboas do 2007

SECCIÓN I. HOTEIS, HOTEIS APARTAMENTOS, HOTEIS RESIDENCIAS, HOSTAIS.

CATEGORIAS PROFESIONAIS

1.- Persoal de recepción, conserxería e administración
Recepción5 ESTRELLAS4 ESTRELAS3 ESTRELAS2 ESTRELAS1 ESTRELA
Xefe/a de recepción1117,921053,731018,201018,201018,20
2º xefe/a de recepción1083,401037,551006,931006,931006,93
Recepcionista1040,831006,93982,67970,57970,57
Telefonista1013,97990,81971,25952,05932,61
Conserxería
1º conserxe1314,771030,201006,93974,62943,93
Conserxe1152,641006,93982,67967,52937,40
Axudante de conserxe994,01977,77960,11943,93935,86
Auxiliar de conserxería e recepción969,80960,12948,79935,86927,78
Administración
Xefe de administración1117,921053,731018,201018,201018,20
Administrativo/a1040,871006,93982,67970,66970,66
Axudante de administrativo/a1037,551006,93977,77977,76977,76
2.- Persoal de cociña
Xefe/a de cociña1117,921053,731022,05988,06948,78
2º Xefe/a de cociña1083,401037,551006,93980,83937,40
Xefe/a de partida1040,831006,93982,67970,66936,60
Cociñeiro/a1013,97990,78971,76952,05932,60
Reposteiro/a1026,451006,93977,77977,77977,77
Axudante de cociña969,80960,11948,79935,86927,78
Auxiliar de cociña927,78927,78927,78927,78927,78
Encargado/a de economato1010,88990,81971,76971,76971,76
Axudante de economato969,80960,11948,79948,79948,79
3.- Persoal de comedor
Xefe/a de restaurante ou de sala1117,921053,731021,43982,67948,79
2º xefe/a de restaurante ou de sala1083,401037,311006,92974,62943,94
Xefe/a de sector1063,341021,451021,451021,451021,45
Camareiro/a1040,831019,19984,36960,11960,11
Sumiller1040,831019,19982,67982,67982,67
Axudante de camareiro/a969,80960,11948,79935,86927,78
4.- Persoal de pisos e limpeza
Encargado/a xeral ou gobernanta/e1083,401037,551006,751006,751006,75
Encargado/a de sección1039,221006,93982,67962,85952,05
Camareiro/a de pisos969,80960,11948,79948,79948,79
Auxiliar pisos e limpeza969,63960,11948,79948,79948,79
5.- Servicios auxiliares
Encargado/a de mantenemento1063,341063,341063,341063,341063,34
Especialista de mantenemento e servicios947,13943,93935,86929,42927,78
Auxiliar de mantenemento e servicios927,78927,78927,78927,78927,78

SECCIÓN II. PENSIONES Y POSADAS (DESAPARECEN "FONDAS" Y "CASAS DE HUÉSPEDES").

CATEGORIAS PROFESIONAIS

1.- Persoal de comedor3 ESTRELAS2 ESTRELAS1 ESTRELA
Xefe/a de restaurante ou sala982,67974,62948,79
2º xefe/a de restaurante ou sala969,80960,11960,11
Camareiro/a960,11935,86935,86
Axudante de camareiro/a937,88927,78927,78
2.- Persoal de recepción e conserxería
Recepcionista960,11932,60932,60
Telefonista952,05932,60932,60
1º conserxe974,62943,94943,94
Conserxe960,11937,40927,78
Axudante de conserxe952,05952,05952,05
Auxiliar de recepción e conserxeria952,05952,05952,05
3.- Persoal de administración
Xefe/a de administración960,11960,11960,11
Administrativo/a960,11960,11960,11
Axudante administrativo/a952,05952,05952,05
4.- Persoal de cociña
Xefe/a de cociña949,02948,79948,79
Xefe/a de partida937,97937,40937,40
Cociñeiro/a946,57935,86935,86
Axudante de cociña932,79927,78927,78
5.- Persoal de pisos e limpeza
Encargado/a xeral950,24932,51929,42
Encargado/a de sección936,27935,86935,86
Camareiro/a de pisos935,86927,78927,78
Auxiliar de pisos e Limpeza923,18923,18923,18
6.- Servicios auxiliares
Especialista de mantenemento e servicios935,86927,78927,78
Auxiliar de mantenemento e servicios927,78927,78927,78

SECCIÓN III. RESTAURANTES, CASA DE COMIDAS E TABERNAS QUE SERVEN COMIDAS.

CATEGORIAS PROFESIONAIS

1.- Personal varioLUXOPRIMEIRASEGUNDATERCEIRACUARTA
Xefe/a de administración1117,921018,201018,201018,201018,20
Administrativo/a1083,111006,931006,931006,931006,93
Axudante administrativo/a1040,83987,52987,52987,52987,52
Telefonista1016,59971,36945,05945,05945,05
Encargado/a de sección de lencería e limpeza1040,83987,52960,11948,91935,86
Auxiliar de lencería e limpeza927,78927,78927,78927,78927,78
2.- Personal de cociña
Xefe/a de cociña1117,921018,24974,62948,79948,79
2º xefe/a de cociña1107,931006,93968,14937,40937,40
Xefe/a de partida1040,83982,67960,96948,79948,79
Cociñeiro/a1016,59971,36937,40933,67933,67
Axudante de cociña969,80948,79935,86927,78927,78
Reposteiro/a1040,83982,67982,67982,67982,67
Auxiliar de cociña927,78927,78927,78927,78927,78
Encargado/a de economato e bodega1014,82971,25932,60932,60932,60
3.- Personal de comedor
Xefe/a de restaurante ou sala1117,921018,00982,67959,75959,75
2º Xefe/a de restaurante uo sala1083,441011,68974,62943,93943,93
Xefe/a de sector1063,341063,341063,341063,341063,34
Camareriro/a1040,83987,72960,11950,36948,79
Sumiller1040,83982,67982,67982,67982,67
Axudante de camareiro/a969,80948,79935,86935,86935,86

CATERING

CATEGORIAS PROFESIONAIS

1.- Persoal de cociñaCATEGORIA UNICA
Xefe/a de cociña1223,26
2º Xefe/a de cociña1182,31
Xefe/a de partida1142,54
Reposteiro/a1142,54
Cociñeiro/a1102,14
Axudante de cociña983,52
2.- Persoal de operacións
Xefe/a de operacions1223,26
Supervisor/a1142,54
Axudante de supervisor/a1061,77
3.- Persoal sala preparación
Xefe/a de sala1142,54
Xefe/a de equipo1102,14
Auxiliar de equipo1021,43
Preparadores/as1061,77
Auxiliar de preparación981,05

SECCIÓN IV. CAFETERÍAS (SE HA DADO ESPECIAL IMPORTANCIA A LAS CAFETERÍAS DE UNA TAZA).

CATEGORIAS PROFESIONAIS

Persoal vario3 TAZA2 TAZA1 TAZA
1º encargado/a1103,771053,731010,09
2º encargado/a1085,991038,871010,09
Camareiro/a1063,341021,43995,60
Axudante de camareiro/a1040,831006,93982,67
Cociñeiro/a1016,59970,30961,66
Axudante de cociña969,80961,66961,66
Reposteiro/a1040,831006,92982,67
Encargado/a de almacén969,80961,66961,66
Fregador/a, limpador/a961,66961,66961,66
Administrativo/a1063,341063,341063,34

SECCIÓN V. CAFÉ-BARES, CHOCOLATERIAS, HELADERIAS.

CATEGORIAS PROFESIONAIS

1.- Persoal de mostradorESPECIALPRIMEIRASEGUNDATERCEIRACUARTA
Encargado/a xeral1110,241053,731018,20982,67961,66
2º encargado/a xeral1085,991037,551006,93974,95974,95
Camareiro/a1063,341021,43994,01961,66961,66
2.- Personal de sala
Camareiro/a1063,351021,43995,60968,14961,66
Axudante de Camarero/a1040,831006,93982,20961,66961,66
3.- Personal vario
Xefe/a de cociña1058,741018,20982,67961,66961,66
Cociñeiro/a976,64969,63961,66961,66961,66
Axudante de cociña969,80961,66961,66961,66961,66
Reposteiro/a1040,831006,93982,67961,66961,66
Fregador/a, limpiador/a961,66961,66961,66961,66961,66
Administrativo/a1040,831006,931006,931006,931006,93

BARRAS AMERICANAS

Barman1110,241110,241110,241110,241110,24
Axudante de barman1061,551061,551061,551061,551061,55

SECCIÓN VI. SALAS DE FESTA E TÉ, DISCOTECAS, TABLAOS E SALÓNS DE BAILE.

CATEGORIAS PROFESIONAIS

1.- Persoal administrativoESPECIALPRIMEIRASEGUNDATERCEIRACUARTA
Administrativo/a1110,241053,73982,67961,66961,66
2.- Persoal de mostrador
1º encargado/a1110,241053,751017,79982,67961,66
2º encargado/a1085,991039,491006,92968,99968,99
Camareiro/a1063,341022,301006,85968,14961,66
Axudante de camareiro/a1040,831021,20994,47963,55961,66
3.- Persoal de sala
Encargado/a1092,671037,081037,081037,081037,08
2º encargado/a1068,871021,181021,181021,181021,18
Camareiro/a1063,341022,301006,84968,16961,66
Axudante de camareiro/a1040,831021,20994,47963,55961,66
4.- Persoal vario
Reposteiro/a1025,081006,93961,66961,66961,66
Porteiro/a969,80961,66961,66961,66961,66
Fregador/a, limpiador/a961,66961,66961,66961,66961,66

SECCIÓN VII. TABERNAS QUE NO SIRVEN COMIDAS.

CATEGORIAS PROFESIONAIS

CATEGORIA UNICA
Camarero/a961,66
Axudante de camarero/a961,66

SECCIÓN VIII. BILLARES Y SALONES RECREATIVOS.

Esta sección era la antigua 9.ª; sustituye a "casinos", que desaparece

CATEGORÍAS PROFESIONAIS

CATEGORIA UNICA

CATEGORIA UNICA
Encargado/a1056,93
Mozo/a de billar ou salón1006,93
Axudante961,66
Limpiador/a961,66

 


logo leggio [Aviso Legalhttp://convenios.juridicas.com 
Leggio, Contenidos y Aplicaciones Informáticas, S.L. 
Prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos sin el permiso de los titulares.